Sunday, February 19, 2012

တိုက္လိက္ဂကူမန္တံ ပတုိန္စြံလဝ္လၲဴေအန္တာနိတ္


မာံသုတ – သြက္ဂြံဗွ္ရံင္ဗုႝလိက္အုပ္ေဆင္စပ္ကုႝဝင္ေကာန္ဂကူမန္ဂမၜဳိင္ ဗြဲမေလာဲသြာမာန္ဂးတဲု သုိုင္ခှံပတိုန္လဝ္တိုက္ရံင္လိက္ေကာန္ဂကူမန္ လၲဴေအန္တာနိတ္ www.monnationallibrary.org ဂွ္ စႏူကုႝတၛဲဘတ္ေပင္ဏံ အာပံက္ဗွ္ေကတ္မာန္ရ သာ္ဝြံညးမပါလုပ္ဂေကာံဖန္ဇန္ နာဲသုန္ဓုန္ ဟီုရ။
“ပ႙ုသၸဒတန္ကႝု တၛဲမဟာေထရ္ဗုဒၶေဃာသ ကၜာဲလဝ္လိက္ပိဋကတ္မန္ ပႜဲဍဳင္သင္ဃႝု စုိပ္ဒတုဲအာ ပႜဲတၛဲသ႘ဗေပင္ဘတ္ဂွ္ မဒွ္တၛဲပရဲသြက္ေကာန္ဂကူပု႙မြဲတၛဲတဲု ပ႙ုတံစပံက္ဏာမုခ္လိခ္ေအန္တာနိတ္ဏံ” သာ္ဝြံ နာဲသုန္ဓုန္ဟီုရ။
ဇဿာပ္ပ္သှာံစုိပ္ဂိတုဘတ္ေပင္မၢး သၸအဲပရဲစဿတ္သမၲီကု တၛဲမဟာေထရ္ဗုဒၶေဃာသ ကၜာဲလဝ္ပိဋကတ္မန္ အာစုိပ္ဒတုဲလဝ္ဂွ္တဲု ပႜဲဘာလက်ာ္မန္ဗြဲမဂၜဳိင္တံ ေကၜာန္သၸဒဿံင္ သၻင္ဗဝ္ထဿတ္ကၞင္ရေရာင္ နာဲသုန္ဓုန္ ဟုီရ။
ပႜဲကႝု Website ဏံဝြံ လိက္ပတ္ေဆင္စပ္ကႝုေကာန္ဂကူမန္ နကႝုဘာသာ မန္၊ ဗဿာ၊ အဂၤလိက္ ပိဘာသာ ခ်ဴပတိုန္လဝ္တံဂွ္ ဗွ္ေကတ္မာန္ရ။
“ဂြံပံက္လဝ္တုိက္ရံင္လိက္မန္မာန္ဗုီဏံဂ္ွ ပု႙တံေကတ္မံင္ဂုဏ္စရာဲေကြံေကြံ” သာ္ဝြံ အစာခ်ဴလိခ္ေကာန္ဂကူအဂၤလိက္ ညးေကင္ခ်ဴလဝ္ဝင္မန္ Ashley south ပတိုန္ကၜဳင္ဂုဏ္စရာဲဂွ္ ဂြံဆႝုေကတ္ ပႜဲ Monnet ရ။
အဓိကတင္ရန္တဿံဂမၜဳိင္ စြံလဝ္(၅) တင္တုဲ လိက္ပတ္မန္ေၾတံၾတဟ္ဂမၜဳိင္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ပေရင္ဘာသာ၊ ပေရင္ေယန္သှာင္အခုိက္ကှာ၊ အႏုပညာ၊ ဝင္ပ႐ူပရာဂမၜဳိင္တံဂွ္ ဇဿာပ္ညးမစိုတ္လုပ္စတံ ညးေကၜာန္သုေတသန ေကုာံကြးဘာလၛတ္ဝင္မန္တံ ဗြဲမေလာဲသြာေကတ္ပႜဲကႝု Website တိုက္လိက္ဂကူမန္ဏံမာန္ေရာင္ နကႝုဘာသာမန္ ခ်ဴပတိတ္လဝ္လိခ္လေလင္ၾတးႏြံရ။
ျပဟ္ဟ္ဏံ ပၲဳိန္လဝ္လၲဴမုခ္လိက္ေအန္တာနိတ္ တိုက္လိက္ဂကူမန္ဏံ လိခ္ဝင္မန္ေႀတံဂၜဳိက္ဂၜာဲဝါတ္တ္ (၃၁) ကှပ္ဂွ္ ဂြံဗွ္ေကတ္မာန္ရ။

No comments:

Post a Comment