Tuesday, December 11, 2012

ကြာန္ပုိယ္

3 comments:

 1. လာလည္သြားတယ္ေနာ္
  က်ေနာ္ကမြန္လူမ်ဳိးပါ

  ReplyDelete
 2. လာလည္သြားတ့ဲအတြက္ေခတ္ပညာကေနေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္

  ReplyDelete
 3. ဗစုိပ္
  ဂစာန္ကေလာန္မင္ သြက္ဂကူမန္ သြက္သမတ္အနာဂတ္ေတအ္ဂွ္ ဒွ္လ်းအရင္ပညာမြဲေဟင္ရ လ်းပညာဟြမြဲ လတူသမတ္တအ္ဂွ္ရ ဒနာဲလုိဝ္စုိပ္ပ္ ဍ်ိက္ကႜုိပ္ညးဟြမာန္တုဲ ပညာဂွ္ ဒွ္အဓိက္ေဇနာ္ေနာ္မြဲေဟင္ရ ဍ်င္လုိဝ္ရင္င္ ဒနာဲဂကူမန္စုိပ္ဂွ္ ယဝ္ပညာမြဲဟြဲလတူဂကူမန္ပုိယ္မဂး ဘဝဒးမင္သမဝ္တဲညး ဘဝဒးဒုင္သၸဍိက္ညးတအ္ဂွ္ တၛဲလုိဝ္ေလဝ္ အုိတ္အာဟြမာန္တုဲ သြက္ဍ်င္မန္အနာဂတ္ဌာန္ဂတေတအ္ပလန္ဂွ္ ၿဇုိင္သာစုိတ္ဟဂွ္ရ ဗုီလုိဝ္ဒွ္ဒွ္ သမတ္ေကာန္ေကာန္ၛာ္ေဍာတ္တ္ဂမလုိင္တအ္ဂွ္ ညင္ဂြေလပ္ပညာဘာသာမိမကုိပ္ကလာတဲတုဲ ဆက္ဗေတာန္ဘာသာညးသအာင္ညိဂွ္ မဒးဆဝ္မၛုဟ္ဏာလတူအန္လုိင္ရဂကူမန္ပုိယ္ တင္ဂုန္ရ

  ReplyDelete